ISOC Slovenija je junija 2023 uspešno zaključil projekt izobraževanja dijakov in njihovih učiteljev v slovenskih srednjih šolah s programom o kibernetski varnosti

V letu 2022 je bila v okviru evropskega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost Concordia razvita nova metoda izobraževanja s področja kibernetske varnosti. Namenjena je srednješolskim učiteljem kot pomoč pri poučevanju z določenim programom in viri. Razvita metodologija in vsebine, podprte z elektronskimi viri in primernimi izobraževalnimi igrami, pokrivajo pomembna področja kibernetske varnosti in računalništva. Preizkus novega pristopa k poučevanju kibernetske varnosti in priprava učiteljev sta potekala med oktobrom 2022 in marcem 2023 v okviru akademije Cybershare v sodelovanju z državami EU. Izobraževanje učiteljev je potekalo prek interneta, izobraževanje zainteresiranih dijakov pa v živo, v njihovih učilnicah. Iz Slovenije je sodelovalo 320 dijakov, pretežno iz ljubljanskih gimnazij. Izobraževanje se je zaključilo s preverjanjem znanja v okviru mednarodnega tekmovanja dijakov s pomočjo računalniške igre »Capture the flag»; ujemi računalniškega napadalca in odkrij ranljivost računalniškega sistema. Ta igra se redno uporablja za učenje in preverjanje znanja študentov in dijakov v ZDA ter tradicionalno poteka na internetu. 

V zaključnem preverjanju usvojenega znanja dijakov akademije Cybershare, ki je potekalo 17. marca 2023 na internetu, je sodelovalo v tekmovalnem programu igre Capture the Flag 19 petčlanskih ekip iz petih evropskih držav. Iz Slovenije so sodelovale tri ekipe. Najboljšo uvrstitev je dosegla ekipa Papaya iz Bežigrajske gimnazije. Ekipa je zasedla peto mesto, kar je glede na kratek čas izobraževanja lep uspeh sodelujočih dijakov. Dijaki so 26. junija obiskali Institut »Jožef Stefan«, ki je bil partner na projektu Concordia, in prejeli simbolične nagrade. Izobraževanje dijakov so omogočili učitelji iz Gimnazije Bežigrad, ki so tudi člani ISOC Slovenija. 

Metodologija poučevanja kibernetske varnosti in viri, od katerih je večina dosegljiva na internetu, so na voljo vsem zainteresiranim šolam za njihove učitelje in dijake. Metodologija je namenjena predvsem srednješolskim učiteljem, ki v svojem izobraževanju za poklic učitelja informatike niso bili deležni izobraževanja s področja kibernetske varnosti. Izkušnje slovenskih učiteljev in dijakov pri sodelovanju v akademiji Cybershare so izjemno pozitivne. Viri in metode predlagane metodologije so na voljo in se lahko preprosto uvedejo pri izobraževanju dijakov in njihovih učiteljev. Digitalizacija je zakorakala v vse segmente družbenega in gospodarskega življenja. Prikazane rešitve v predstavljenem projektu ISOC Slovenija se lahko uporabijo za dvig znanja učiteljev in dijakov na področju kibernetske varnosti.

ENG:

ISOC Slovenia has completed the project Teach the teachers and high school students cybersecurity and cyber safety in Slovenia

In 2022, a new cybersecurity education method was developed within the Concordia Centre for secondary school teachers as a teaching aid, with a specific program and resources. ISOC Slovenia decided to carry out the program that addressed the high school teachers and their students. It was an action of ISOC Slovenia members of the Board.  Developed methodology and content, supported by electronic resources and appropriate educational games, cover important areas of cyber security and computer science. The test of the new approach to teaching cyber security and the training of teachers took place between October 2022 and March 2023 as part of the Slovenia  Cybershare Academy with cooperation with  three EU countries. The training of teachers took place via the Internet as distance learning, while the training of interested students took place live, in their classrooms. From Slovenia, 320 students from the Ljubljana High Schools participated in the lessons given by the Cybershare academy. The training ended with a knowledge test in the framework of the student international competition  known as “Capture the flag” based on the cybersecurity game CTL. The tasks for the 19 teams coming from several EU countries, among them 3 teams from Slovenia  have  as tasks to  discover the vulnerability of a computer system and to identify the attacker. The CTL game is regularly used for learning and testing the knowledge of university level students and high school students from  USA and traditionally takes place on the Internet. The teams composed from five-members  participated in the final examination of the acquired knowledge by attending the   Cybershare Academy, which took place on March 17, 2023. From Slovenia  the teams that participated  achieved  according to the obtained scores was obtained  the fifth  place, by  the team Papaya from the  Bežigrad Grammar School. This is considered as  a good  success considering the short period of the applied education and training. Participating students were awarded  with symbolic prizes in June 16th at the “Jožef Stefan” Institute,  member of Concordia. The  training and teaching was provided by the employed teachers at  Bežigrad, Grammar School members of the ISOC.SI board.

Cybersecurity teaching methodology and resources, most of which are available online, are on disposal  to all interested schools for their teachers and students. The methodology is primarily intended for secondary school teachers who did not receive training in the field of cyber security in their education for the IT teacher profession. The experiences of Slovenian teachers and students in participating in the Cybershare Academy are extremely positive. The resources and methods of the proposed methodology are available and can be easily implemented in the education of students and their teachers. Digitization has entered all segments of social and economic life in Slovenia, and the useful solutions used in the ISOC Slovenia project can  be used to increase the knowledge of teachers and students in the field of cyber security.

3 avgusta, 2023 by | Posted in Novice |

Comments are closed.